Regulamin

Regulamin korzystania z portalu internetowego www.sport-ekspert.pl

 • §1 Obowiązywanie Regulaminu

(1) Niniejszy regulamin („Regulamin”) obowiązuje dla umów zawieranych przez osoby zainteresowane nabywaniem usług („Klienci”) za pośrednictwem portalu sport-ekspert.pl, będącego platformą internetową prowadzoną przez spółkę Sport Ekspert Sp. z o.o. z siedzibą Łodzi 90-552, ul. Kopernika 36/6,  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców KRS 0000440011, XX Wydział KRS w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi, NIP 7262650777, REGON 101500776., na której osoby prowadzące działalność gospodarczą („Sprzedający“) mogą wystawiać do sprzedaży swoje usługi dostępne do nabycia przez Klientów.

(2) Z www.sport-ekspert.pl jako Klienci mogą korzystać jedynie konsumenci, którzy są pełnoletni i nie zostali ubezwłasnowolnieni.

(3) Warunkiem niezbędnym do korzystania z serwisu www.sport-ekspert.pl jest akceptacja wszystkich postanowień zwartych w treści niniejszego regulaminu.

 • §2 Świadczenia Sport Ekspert Sp. z o.o. i warunki korzystania

(1) Klient może nabywać wedle własnego wyboru usługi różnych Sprzedających oferowane za pośrednictwem www.sport-ekspert.pl.

(2) Prawo Klientów do korzystania z www.sport-ekspert.pl istnieje tylko w ramach istniejącego stanu technicznego. Usługi mogą zostać czasowo ograniczone, jeżeli jest to konieczne w związku z istniejącymi granicami wydajności, ze względu na bezpieczeństwo lub integralność serwerów lub w celu przeprowadzenia czynności technicznych, gdy służy to zapewnieniu prawidłowego i lepszego świadczenia usług („prace konserwacyjne“).

(3) Nie uchybiając bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa, oferty i treści publikowane na www.sport-ekspert.pl, które nie pochodzą od Sport Ekspert Sp. z o.o., nie będą weryfikowane pod kątem ich zgodności z prawem, poprawności i kompletności.

(4) Jeżeli podczas korzystania z www.sport-ekspert.pl dojdzie do zawarcia umowy między Klientem i Sprzedającym, wówczas strony takiej umowy otrzymają swoje dane niezbędne do nawiązania wzajemnego kontaktu.

(5) Do korzystania z www.sport-ekspert.pl potrzebny jest komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową  oraz konto poczty elektronicznej.

 • §3 Opinie

(1)  Sport Ekspert Sp. z o.o. udostępnia funkcję umożliwiającą Klientom wystawienie, po przeprowadzeniu transakcji, opinii na temat danego Sprzedającego i jego usług wystawionych na www.sport-ekspert.pl. Opinie wystawiane przez Klienta są przez Sport Ekspert Sp. z o.o. gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane do opiniowania Sprzedających lub oferowanych przez nich usług. Celem opinii jest poinformowanie pozostałych Klientów o rzetelności Sprzedających i jakości usług.

(2) Informacje podawane w ramach systemu wyrażania opinii muszą być zgodne z prawdą i mogą być podawane tylko w ramach obowiązujących przepisów prawa.

 • §4 Ogólne obowiązki umowne Klienta

(1) Podczas dokonywania transakcji i/lub rejestracji na www.sport-ekspert.pl Klient jest zobowiązany do podawania kompletnych i poprawnych danych.

 • §5 Zawieranie Umowy ze Sprzedającym

(1) Sport Ekspert Sp. z o.o. nie zawiera umów dotyczących usług wystawianych przez Sprzedających na www.sport-ekspert.pl , lecz tylko udostępnia możliwość korzystania z www.sport-ekspert.pl, dzięki czemu Klienci mogą zawierać umowy dotyczące usług ze Sprzedającymi. Usługi Sprzedających, które są wystawione na sprzedaż, nie są oferowane przez Sport Ekspert Sp. z o.o., lecz przez Sprzedających. Również wykonanie umów zawartych ze Sprzedającymi za pośrednictwem www.sport-ekspert.pl następuje wyłącznie między Klientem a Sprzedającym. Sport Ekspert Sp. z o.o. nie odpowiada za należyte wykonanie tych umów przez którąkolwiek ze stron.

(2) W odniesieniu do umów zawartych między Klientem a danym Sprzedającym obowiązują wyłącznie warunki umowy, które zostały między nimi uzgodnione.

(3) Wystawiając usługi na www.sport-ekspert.pl, Sprzedający zaprasza Klientów do złożenia oferty kupna danej usługi po podanej cenie. Zaproszenie do zawarcia umowy nie ma prawnie wiążącego charakteru, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego. Przepisu art. 543 Kodeksu cywilnego nie stosuje się. Klient inicjuje procedurę zakupu dokonując wyboru usługi, następnie wprowadza niezbędne dane przy zamówieniu równocześnie akceptując regulamin, a kolejno dokonuje wyboru rodzaju płatności spośród dostępnych możliwości. Dopiero, kiedy Klient w kolejnym kroku dokonuje płatności za zamówienie składa on wobec Sprzedającego (Sprzedających) wiążącą ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, odnoszącą się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży wcześniej wybranych usług. Oferta wiąże Klienta przez 7 dni.

(4) Sprzedający może każdorazowo swobodnie decydować o nie przyjmowaniu zamówień. Decyzja taka pozostaje do uznania danego Sprzedającego. Gdy Sprzedający nie przyjmie od Klienta oferty zawarcia umowy, Sport Ekspert Sp. z o.o. poinformuje niezwłocznie Klienta o tym fakcie. Ewentualne już dokonane płatności Klienta zostają niezwłocznie zwrócone na konto, z którego zostały wysłane.

(6) Dane dotyczące zamówienia są gromadzone przez Sport Ekspert Sp. z o.o. na potrzeby realizacji zamówienia. Klient może je bezpośrednio wydrukować po wysłaniu zamówienia lub zobaczyć je na przekazanym potwierdzeniu zamówienia.

(7) Dowodem zakupu usługi jest wygenerowany Voucher i kod PIN dla Klienta, który musi okazać sprzedającemu w celu realizacji usługi. Voucher ma ważność 60 dni.

 • §6 Proces zapłaty

(1) Klient może zapłacić za usługi Sprzedającego na www.sport-ekspert.pl po wybraniu na www.sport-ekspert.pl udostępnionego sposobu zapłaty (np. określone karty kredytowe, lub przelew płatności i inne).

(2) Realizacja płatności w przypadku zapłaty kartą kredytową, lub płatność z góry odbywa się za pośrednictwem niezależnego dostawcy usług płatniczych, działającego na zlecenie i zgodnie z instrukcjami Sprzedającego.

 • §7 Usługi płatnicze

Sport Ekspert Sp. z o.o. nie świadczy usług płatniczych. Jednakże w celu ułatwienia wykonania umów zawieranych za pośrednictwem portalu www.sport-ekspert.pl, Sport Ekspert Sp. z o,o, umożliwia korzystanie z usług płatniczych oferowanych przez niezależny podmiot zewnętrzny, w szczególności integrując je z funkcjami portalu www.sport-ekspert.pl. Aktualnie podmiotem świadczącym usługi płatnicze jest Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska. Sport Ekspert Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w sprawach objętych niniejszym postanowieniem, a w szczególności do zmiany podmiotu świadczącego usługi płatnicze lub zakresu takich usług.

 • §8 Ochrona klienta i zarządzanie skargami

(1) Niezależnie od uprawnień przysługujących Klientom z mocy przepisów ustawy lub gwarancji udzielonych przez Sprzedającego, Klient może w każdym czasie zwracać się ze swoją sprawą i ze skargami do Obsługi Klienta Sport Ekspert Sp. z o.o. Ponadto Klient może uzyskać wsparcie na www.sport-ekspert.pl przy usuwaniu problemów występujących w ramach stosunku umownego między nim a Sprzedającym.

(2) Klient może złożyć do Sport Ekspert Sp. z o.o. wniosek o zwrot ceny zakupu usługi, jeżeli Klient skorzystał z prawa odstąpienia od umowy ze Sprzedającym lub usługa nie została wykonana przez Sprzedającego w przewidzianym terminie.

(3) Zwrot może nastąpić w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

– Klient dokonał zakupu artykułu za pośrednictwem Sport Ekspert Sp. z o.o.;

– w ciągu 14 dni od zapłaty Klient dokonał zgłoszenia okoliczności, o których mowa w ust. 2,

– w ciągu 14 dni od zapłaty ceny zakupu Klient zwrócił się do Sprzedającego wzywając go do zwrotu ceny lub wykonania umowy, a Sprzedający nie zastosował się do wezwania w ciągu 14 dni;

– Klient dokonał płatności za usługę.

(4) Po weryfikacji wniosku z wynikiem pozytywnym, Sport Ekspert Sp. z o.o. może dokonać zwrotu ceny zakupu usługi. Dokonanie zwrotu nie jest jednak obowiązkiem Sport Ekspert Sp. z o.o.. Dokonanie zwrotu jest świadczeniem spełnianym przez Sport Ekspert Sp. z o.o. dobrowolnie (w ramach tzw. goodwill) i wedle swobodnego uznania. Klientowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu od Sport Ekspert Sp. z o.o.

 • §9 Ochrona danych osobowych

(1) Dane osobowe Klientów są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez Sport Ekspert Sp. z o.o. jako administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182), w celu i zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz należytego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (za pomocą platformy www.sport-ekspert.pl).

(2) Podanie przez Klientów danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług platformy www.sport-ekspert.pl.

(3) Podane przez Klienta dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowym administratora danych osobowych, a w razie wyrażenia zgody także przez podmioty współpracujące z administratorem danych.

(4) Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

(5) Administrator danych zapewnia Klientom możliwość usunięcia swoich danych z bazy danych.

(6) Dane osobowe Klientów są przetwarzane w systemie informatycznym, w którym zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do danych mają jedynie osoby posiadające upoważnienia.

(7) Informacje zawarte w logach systemowych, wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie (np. adres IP), są wykorzystywane przez administratora danych w celach technicznych związanych z administracją serwerów.

(8) Partnerzy i podmioty trzecie wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

 1. Google Inc. – pomiar ruchu internetowego, przycisk +1, prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji użytkownika
 2. Gemius SA – pomiar ruchu internetowego
 3. Facebook Inc. – przycisk „Lubię to”, prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji użytkownika
 4. Adroll – świadczenie usług reklamowych

(9) Klient wyraża zgodę na dalsze przekazanie danych osobowych dostawcy usług płatniczych, w celu realizacji przez niego usługi płatniczej na rzecz Sprzedającego w związku z wykonaniem umowy zawartej przez Klienta ze Sprzedającym.